STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW
FOTOKLUB
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

© http://fotoklubrp.org — strona oficjalna
CZŁONEK OPERACYJNY MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI SZTUKI FOTOGRAFICZNEJ FIAP
REPREZENTANT POLSKI

HOME
NOWOŚCI
FOTOKLUB
FIAP
EDUKACJA
KONKURSY
WYSTAWY
LINKI
KONTAKT
O FIAP
TYTUŁY FOTO
TYTUŁY AV
KONKURSY
PATRONATINSTRUKCJE


OPŁATY

pieniądze należy wpłacić przed wysłaniem aplikacji

na rzecz FIAP:

 • 50 € (przy składaniu
      wniosku o tytuł)
 • 50 € (przy składaniu
      wniosku o wydanie
      Karty Fotografa
      FIAP po raz
      pierwszy)

  na rzecz
  Fotoklubu RP:

 • 150,00 PLN(przy składaniu
      wniosku o tytuł)

 • 150,00 PLN(przy składaniu
      wniosku o wydanie
      Karty Fotografa
      FIAP po raz
      pierwszy)


 • numery kont TUTAJ

  Należy OBOWIĄZKOWO przesłać mailem
  potwierdzenia
  wszystkich wpłat do
  Oficera Łącznikowego FIAP
  WNIOSEK
  O TYTUŁ FIAP

  dokumenty należy wysłać zarówno POCZTĄ, jak i MAILEM w następujący sposób:

  dokumenty wysyłane POCZTĄ:

 • 1 egzemplarz
      wypełnionego
      i podpisanego
      wniosku o tytuł
 • płyta CD lub DVD
      z portfolio (5 zdjęć)


  należy wysłać
  na nazwisko
  Dorota Kycia
  i ADRES FOTOKLUBU


  dokumenty wysyłane MAILEM:

 • 1 egzemplarz
      wypełnionego
      wniosku o tytuł
      w formacie XLS.
 • portfolio
      (5 zdjęć)
 • fotografia
      paszportowa w jpg.

      200dpi
      comp. 10
      max. 1MB.
 • kopie
      potwierdzenia
      wpłat  należy przesłać
  na adres
  dkycia@poczta.onet.pl

 • WNIOSEK O
  WYDANIE KARTY
  FOTOGRAFA FIAP

  dokumenty w formie plików cyfrowych należy wysłać MAILEM (preferowane), albo ewentualnie zwykłą pocztą nagrane na płytę CD (niezalecane),
  w następujący sposób:


  dokumenty wysyłane MAILEM:
  preferowane

 • wypełniony wniosek
      w formie pliku DOC
      lub PDF
      (kod kraju P02)
 • kopia
      potwierdzenia
      wpłaty
 • fotografia
      paszportowa w jpg.

      200dpi
      comp. 10
      max. 1MB.

  należy przesłać
  na adres

  dkycia@poczta.onet.pl  ewentualnie w/w pliki nagrane na płytę CD można wysłać zwykłą pocztą
  na nazwisko
  Dorota Kycia
  i ADRES FOTOKLUBU • TYTUŁY FIAP (fotograficzne) od 1 stycznia 2016

  stare zasady obowiązujące w latach 2006-2009 [»]

  stare zasady obowiązujące w latach 2010-2012 [»]

  stare zasady obowiązujące w latach 2013-2015 [»]  UWAGA!

  Formularze wniosków o przyznanie tytułów FIAP zostały przetłumaczone na język polski. Jednak w dalszym ciągu wymagane jest wypełnienie danych w języku angielskim lub francuskim. Formularze można pobrać ze strony FIAP: =>http://www.fiap.net/docs_distinctions.php-->

  [tłumaczenie formularzy:
  Dorota Kycia - Oficer Łącznikowy FIAP]

  FIAP PHOTOGRAPHER'S LIFE CARD

  Każdy kandydat do fotograficznego tytułu FIAP musi być posiadaczem Karty Fotografa FIAP.
  Opłata za wydanie Karty (po raz pierwszy) wynosi obecnie 50 €, które należy przesłać na konto FIAP oraz 150 PLN, które należy przesłać na konto Fotoklubu RP.
  W czasie późniejszego występowania z wnioskami o nowe fotograficzne tytuły, Karta Fotografa FIAP zostanie zastąpiona nową za darmo, pod warunkiem, że kandydat prześle fotografię i nowy formularz, podając numer aktualnej karty.
  We wnioskach o odznaczenia, na stronie "A" formularza, obowiązkowo muszą zostać podane tytuły FIAP i numer Karty Fotografa.

  [tłumaczenie i opracowanie: Joanna Maria Rybczyńska]

  W celu uhonorowania wybitnych osób w dziedzinie fotografii, International Federation of Photographic Art (FIAP) stworzyła następujące wyróżnienia:

  • Dla fotografów znanych ze swej twórczej pracy:
  Artist FIAP AFIAP
  Excellence FIAP EFIAP
  Excellence FIAP Bronze EFIAP/b
  Excellence FIAP Silver EFIAP/s
  Excellence FIAP Gold EFIAP/g
  Excellence FIAP Platinum EFIAP/p
  Master FIAP MFIAP

  • Dla tych, którzy przez swoją pracę na rzecz fotografii lub własne osiągnięcia przyczynili się do rozwoju FIAP lub fotografii w ogóle:
  Excellence FIAP for Services Rendered ESFIAP
  Honorary Excellence FIAP HonEFIAP


  Tylko krajowe stowarzyszenia zrzeszone we FIAP i mające opłacone roczne składki członkowskie, mogą przedstawić swoich członków, jako kandydatów do tytułów FIAP.
  Tylko one biorą odpowiedzialność za sprawdzenie dokumentów wysyłanych do FIAP. Oficjalny przedstawiciel krajowego stowarzyszenia musi podpisać wszystkie zgłoszenia. Wszystkie wnioski muszą być zgłoszone na formularzu zgodnym ze wzorem otrzymanym od FIAP i muszą być wypełnione w jednym z oficjalnych języków FIAP.


  • W krajach, w których nie ma narodowego stowarzyszenia zrzeszonego we FIAP, indywidualni autorzy mogą przedstawić swoje kandydatury poprzez inną narodowa federację lub przez Indywidualnego Członka ( IRFIAP lub ILFIAP ).
  • Nie ma dyskryminacji pomiędzy kandydatami, amatorami lub profesjonalnymi fotografami. Nie są nakładane żadne limity wiekowe. Nie ma różnicy pomiędzy zdjęciami cyfrowymi i odbitkami papierowymi.
  • Ostateczna decyzja czy tytuł FIAP zostaje przyznany czy nie, należy do FIAP. Aplikacje o przyznanie tytułów są sprawdzane przez komisję składającą się z członków Zarządu FIAP lub wybitnych osobistości wyznaczonych przez Zarząd FIAP. Decyzje są podejmowane bez odwołania i zwykłą większością głosów. W przypadku tytułu HonEFIAP, decyzja musi być podjęta jednogłośnie. W celu zapewnienia pełnej niezależności, nazwiska członków komisji nie są publikowane.
  • Przyznawanie tytułów FIAP jest uważane we wszystkich krajach jako zaszczyt a nie jako prawo.
  • Wszystkie tytuły FIAP są przyznawane za życia. Posiadacze tytułów mogą po swoim nazwisku dołączyć inicjały tytułów FIAP które posiadają. Jednak w przypadku gdy posiadacz tytułu FIAP popełni poważne przestępstwo przeciwko FIAP lub przeciw narodowej federacji zrzeszonej we FIAP, tytuł FIAP może być wycofany przez Zarząd FIAP. Nie ma odwołania od takiej decyzji.
  • Dla jednej z dwóch różnych kategorii tytułów FIAP ( za artystyczną twórczość lub za działania na rzecz fotografii, osoby które są posiadaczami tytułów wymieniają tylko wyższy tytuł. Jednak „Poziomy EFIAP” i MFIAP mogą być używane jednocześnie.


 •  Tytuł Artist FIAP (AFIAP)  [ ROZWIŃ ]

 •  Tytuł Excellence FIAP (EFIAP)  [ ROZWIŃ ]

 •  Excellence FIAP Levels (EFIAP /b , /s , /g , /p)  [ ROZWIŃ ]

 •  Tytuł Master Photographer of FIAP (MFIAP)  [ ROZWIŃ ]

 •  Tytuł Excellence for Services Rendered (ESFIAP)  [ ROZWIŃ ]

 •  Tytuł Honorary Excellence FIAP (HonEFIAP)  [ ROZWIŃ ]


  [tłumaczenie i opracowanie: Drota Kycia]

 • WAŻNE INFORMACJE
  • Każdy kandydat do tytułu FIAP musi być posiadaczem Karty Fotografa FIAP.

  • Kiedy kandydat będzie występował później o tytuł artystyczny FIAP, Karta Fotografa FIAP zostanie zastąpiona bezpłatnie na nową.

  • Na wniosku o uzyskanie tytułu FIAP , na stronie A musi być podany numer Karty Fotografa FIAP.

  • Ta sama praca przedstawiona na kilku salonach lub biennale pod patronatem FIAP musi zawsze posiadać ten sam tytuł.

  • We wnioskach o uzyskanie tytułu FIAP Serwis Odznaczeń FIAP nie akceptuje opisywania zdjęć jako „Bez tytułu”.

  • Akceptacja serii zdjęć lub obrazów wyświetlanych (slajdy, pliki cyfrowe) jest brana pod uwagę jako 1 akceptacja.

  • Udział w Biennale FIAP jest brany pod uwagę przy nadawaniu tytułów FIAP.

  • Podczas ubiegania się o tytuły AFIAP i EFIAP, akceptacje uzyskane na młodzieżowych salonach lub Biennalach FIAP mogą stanowić co najwyżej 20% wymaganej liczby akceptacji na salonach pod patronatem FIAP, a pozostałe 80% wymaganych akceptacji na salonach pod patronatem FIAP powinny zostać uzyskane na normalnych salonach otwartych dla każdego.

  • Podczas ubiegania się o tytuły AFIAP i EFIAP 10% wymaganych akceptacji w różnych salonach pod patronatem FIAP musi być uzyskanych w salonach „Drukowanych” ( w salonach, w których wymagane są papierowe odbitki ).

  • Procent akceptacji uzyskanych w jednym kraju jest limitowany do 10% wszystkich wymaganych akceptacji.

  • Narodowe federacje mają prawo dodać do tytułów AFIAP i EFIAP narodowe wymagania w rozsądnych granicach. Jeżeli osiągnięta jest wymagana ilość akceptacji, wniosek o uzyskanie tytułu musi być przekazany do FIAP, bez żadnej dodatkowej oceny prac.

  • Opłata za rozpatrzenie wniosku: Opłatę za rozpatrzenie wniosku o tytuł AFIAP, EFIAP, poziomy EFIAP, lub MFIAP należy wpłacić do Skarbnika FIAP. Kwota jest ustalana przez Zarząd FIAP. Opłata ma pokryć koszty rozpatrzenia wniosku, a jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, wysyłki dyplomu i odznaki.

  • Wnioski będą rozpatrywane wyłącznie po otrzymaniu wpłaty przez Skarbnika FIAP.

  • Ta sama praca przedstawiona na kilku salonach lub biennale pod patronatem FIAP musi zawsze posiadać ten sam tytuł.

  • Kiedy wniosek o nadanie tytułu zostanie odrzucony, wnioskodawca musi poczekać co najmniej rok zanim przedstawi nowy wniosek. Kiedy aplikacja o uzyskanie tytułu MFIAP zostanie odrzucona, kandydat może złożyć następny wniosek po upływie 3 lat. Kandydat musi wysłać zaktualizowaną dokumentację, a jeśli jest taka potrzeba, również nowe prace fotograficzne. Musi on ponownie uiścić opłatę za złożenie wniosku.

  • Do wszystkich prac fotograficznych prezentowanych przez kandydata należy dołączyć wykaz zawierający akceptacje, medale i dyplomy uzyskane w salonach pod patronatem FIAP. (strona D dokumentacji).

  • Federacje narodowe mają obowiązek sprawdzenia wszystkich akceptacji.

  • Bez względu na to, czy tytuł zostanie nadany, czy nie, prace stają się własnością FIAP. Staną się one częścią artystycznego dziedzictwa FIAP. FIAP zastrzega sobie prawo do użytkowania lub do reprodukcji tych prac na swoją korzyść bez odszkodowania dla autora. Dla przykładu bez ograniczeń, FIAP może użyć prac do kolekcji, publikacji, lub fotograficznych akcji, pod warunkiem, że imię i nazwisko autora będzie wymienione.

  • Fotografie muszą być przesłane jako pliki cyfrowe przez „WeTransfer” o następujących właściwościach. Format JPEG, kompresja 10, co najmniej 3600 pikseli w dłuższą stronę.

  • Nazwy plików:
   Kod Federacji FIAP (lub numer ILFIAP ) + podkreślenie + Imię + podkreślenie + Nazwisko + podkreślenie + Tytuł pracy + .jpg. Przykład:BO2_Bart_Peeters_Sunrise.jpg INFORMACJE PRAKTYCZNE


 • Formularze wniosków o uzyskanie tytułów FIAP są dostępne na stronie internetowej FIAP : www.fiap.net – distinctions, w formacie Excel, który ułatwia pobieranie. Wnioskodawcy mogą je pobrać przez „ Kopiuj / Wklej ”.

 • Umożliwi to również pobranie dokumentów bez błędów gdy pliki będą przesyłane drogą elektroniczną.

 • W tych formularzach federacje mogą zastąpić drugi język swoim językiem krajowym.
 • Federacje narodowe są proszone o zgrupowanie wszystkich aplikacji i zaprezentowanie ich FIAP tylko raz w roku. Aplikacje muszą dotrzeć do FIAP najpóźniej trzy miesiące przed terminem, w którym narodowa federacja życzy sobie otrzymać dyplomy i odznaki. [tłumaczenie i opracowanie: Dorota Kycia]

 • NIEKTÓRE DEFINICJE

  Międzynarodowy Salon pod patronatem FIAP:
  każdy salon fotograficzny zorganizowany zgodnie z zasadami określonymi w przepisach "Patronat FIAP", któremu został przyznany patronat przez FIAP Patronat Service (należy podać numer Patronatu na formularzu).

  Utwór fotograficzny:
  odbitka czarno-biała, kolorowa lub zdjęcie wyświetlane (slajd, plik cyfrowy), a także zestaw odbitek lub wyświetlanych zdjęć.

  Zestaw odbitek i wyświetlanych zdjęć:
  seria odbitek lub wyświetlanych zdjęć, które mają być pokazane w ustalonej kolejności i bez żadnych dźwięków, lub seria odbitek lub wyświetlanych zdjęć na jeden temat i tworząca całość.

  Akceptacja:
  każda z prac fotograficznych, która została wybrana przez jury salonu w celu włączeniado wystawy lub prezentacji obrazów wyświetlanych lub do katalogu.

  Nagroda:
  specjalne uznanie dla fotograficznej pracy przyznane przez jury salonu w formie nagrody, medalu, wyróżnienia i dyplomu.

  Ten dokument wchodzi w życie z dniem 01.01.2016.

  [tłumaczenie i opracowanie: Dorota Kycia]

  O przyznanie tytułów FIAP
  należy starać się za pośrednictwem FOTOKLUBU RP
  :

  STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW
  FOTOKLUB RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  ul. Mokotowska 9
  00-640 Warszawa

  Wszelkich informacji udziela:
  Oficer łącznikowy FIAP - Dorota Kycia dkycia@poczta.onet.pl
  odznaka AFIAP

  odznaka EFIAP
  odznaka MFIAP

  DO POBRANIA


  TYTUŁ
  AFIAP / EFIAP

  formularz wniosku
  w formacie XLS

  (tłum. Dotota Kycia)


  TYTUŁ
  AFIAP / EFIAP

  załącznik do wniosku
  w formacie XLS
  KARTA
  FOTOGRAFA FIAP

  formularz wniosku
  w formacie XLS

  | HOME | WYSZUKIWARKA | KONTAKT | MAPA SERWISU | REDAKCJA |
  Copyright © by FOTOKLUB RP. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. DESIGN © Joanna Maria Rybczyńska